Bình An

Gíao xứ Bình Sơn

Giáo xứ Bình Sơn
 

-Năm thành lập : 1956
-3012 Phạm Thế Hiễn P7, Q8 , TP.HCM , ĐT: 39813006
-Bổn mạng giáo xứ : Truyền Tin ( 25/ 03 )
-Linh mục chính xứ :
- Giuse Đỗ Mạnh Cường ( 2006-2013 )
- Giuse Nguyễn Văn Long ( 2013 )
-Hôi Đồng Mục Vụ Xứ và Các Giáo Họ
Hội đồng mục vụ giáo xứ gồm 5 vị trong Ban Thường Vụ, 13 vị trùm thuộc 3 giáo họ và trưởng các Ban ngành đoàn thể :
• Giáo họ Phanxico Xavie( 03/12)
• Giáo họ Giuse ( 01/05)
• Giáo họ Anton ( 13/06)

Trang

Đăng kí nhận RSS - Bình An